Utazási feltételek

Kérjük olvassa el Utazási Feltételeinket!

Érvényes az ADRIA-ALPESI TRAVEL KERSKEDELMI ÉS UTAZÁSI KFT. által szervezett utakra.

Céginformációk:
Székhely: 1103 Bp., Petrőczy u. 38./b.
Telephely: 1067 Bp., Teréz krt. 33.
Levelezési cím: 1067 Bp., Teréz krt. 33.

Elérhetőségeink:
Cím: 1067. Bp., Teréz krt. 33.
Tel.: 00 36 1 302 1506
Fax: 00 36 1 331 6337
E-mail cím: alpesitravel@mail.datanet.hu

Cégjegyzékszám a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság nyilvántartása szerint:
Cg. 01-09-958226

Felügyeleti hatóság:
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint engedélyező és nyilvántartást vezető, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság elérhetőségei:
Cím.: 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39.
Tel.: 06 1 458 55 44
Fax: 06 1 458 58 47
E-mail cím: mkeh@mkeh.gov.hu

1. Az ADRIA-ALPESI TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415. valamint 416. paragrafusainak, továbbá az utazási szerződésekről szóló 281/2008.(XI.28.)Korm. Rendelet rendelkezései, illetőleg, a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. Rendelet rendelkezései, illetve a jelen feltételekben foglaltak az irányadók.

2. Az utazási szerződés az utasok és az Iroda között a hivatkozott jogszabályok és a feltételek szerint az előleg befizetésével, és ezzel egyidejűleg az utazási szerződés valamint mellékleteinek elfogadásával, utazásközvetítő esetében az írásban megrendelt utazás Iroda által történt visszaigazolásával és ezzel egyidejűleg az utazási szerződés valamint mellékleteinek elfogadásával jön létre. Ha az utas nen személyesen jár el(jelentkezés, előleg  befizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utas (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt az ADRIA-ALPESI TRAVEL felé szabályszerű - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással - igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót (pl.: UTASTÁJÉKOZTATÓ) a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó az ADRIA-ALPESI TRAVELT ért, illetve annak oldalán felmerült károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha az Iroda helyhiány miatt vagy más okból csak feltételesen fogadja el a jelentkezést, illetve az utas csak feltételesen (előleg befizetése nélkül) jelentkezik, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Iroda az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszamondhatja, az Iroda a befizetett előleget pedig visszafizeti.

3. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (szállás, ellátás, utazás, síbérlet stb.) díját, az Iroda eljárási díját, illetőleg szervezési költségeit, valamint az általános forgalmi adót foglalja magában. Egyes utaknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) valutában kauciót kell fizetni, amit az utas a szolgáltatások igénybevételét követően (távozáskor) akkor kap vissza, ha a szálláshely berendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és a szálláshelyet olyan állapotban adta át, ahogy átvette. Egyes utaknál a helyszínen az utasnak további költségeket kell fizetni (pl. üdülőhelyi díj, végtakarítás, rezsi stb.). Az iroda az erre vonatkozó információkat az utazási szerződésben vagy annak mellékleteiben teszi közzé.

4.a) Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a fuvardíj, valamint a deviza árfolyam megváltozása miatt az Iroda legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20 nappal a részvételi díjat fölemelheti. Ha a díj emelkedésének mértéke meghaladja a 15%-ot, az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, és az Iroda a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti.
4.b) Az utas írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől abban az esetben is, ha az Iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott.

5.a) A teljes részvételi díj 40%-át kell előlegként a jelentkezéskor befizetni. Az előleg megfizetésével egyidejűleg az utas foglalási díjat fizet, melynek mértéke 12 éves kortól utasonként 600,-Ft. Ettől az Iroda akkor térhet el, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír el. A fennmaradó összeget (hátralékot) köteles az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon befizetni, kivéve, ha az Iroda és külföldi közreműködője közt létrejött szerződés ennél korábbi határidőt ír el. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Iroda a szerződéstől külön értesítés nélkül elállhat, s azt tárgytalannak tekintheti. Az utas ez esetben köteles az Irodának az Utazási Feltételek 6. b) pontjában közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondására vonatkozó elírások figyelembevételével megtéríteni.
5.b) Ha a jelentkezés az utazást megelőző 31. napon belül történik, akkor a részvételi díj 100%-át kell az irodában befizetni.
5.c) Az iroda a teljes részvételi díj ellenében szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt (részvételi jegyet, vouchert) ad át az utasnak, legkésőbb indulás előtt 7 nappal, illetve egyes esetekben azon belül, melyet a társasutazás megkezdése előtt vagy megérkezéskor az Iroda megbízottjának be kell mutatni vagy át kell adni. Ellenkező esetben az utas nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére.
5.d) Az utas az Iroda útján az előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.

6. Amennyiben az utas nem az Utazási Feltételek 4. pontjában foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől, úgy az Iroda az addig felmerült költségeinek megtérítését követelheti. Ennek mértékét az Iroda a külföldi szolgáltatókkal kötött szerződések alapján az alábbiakban állapította meg.
6.a) Az utasnak jogában áll az utazást megelőző 66. naptári napig 2.000,- Ft/fő ügyintézési díj megfizetése mellett kötbérköltség nélkül lemondani.
6.b) Ha az utas az utazás megkezdése előtti 65. és 31. naptári nap között a szerződéstől eláll, a teljes részvételi díj 40%-át köteles fizetni.
6.c) Ha az utas az utazás megkezdése előtti 30. és 8. naptári nap között a szerződéstől eláll, a teljes részvételi díj 75%-át köteles fizetni.
6.d) Ha az utas az indulást megelőző 7. naptári napon vagy ezen belül mond le, illetve (lemondás nélkül) nem vesz részt az utazáson, a teljes részvételi díj 100%-át köteles fizetni.
6.e) A teljes részvételi díjhoz hozzászámítandók a fakultatív szolgáltatások (pl.: utazás, síbérlet stb.) díjai is.
6.f) Utas részéről történő módosítás (kivéve névváltozás) 3.000,- Ft/fő.
6.g) 30 napon belüli befizetés esetén, amennyiben nem teljes összeget fizet az utas,
48 órán belül ki kell egyenlítse. Ellenkező esetben foglalását az előleg elvesztésének terhe mellett töröljük.

7. Az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára, a részvételi díj összegére vonatkozóan az Iroda által közzétett adatokban történt esetleges változásokról az Iroda tájékoztatja az utast.

8. Az Iroda fenntartja jogát a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való fölcserélésére, rendkívüli esetekben.

9.a) Az Iroda az utazás megkezdése előtti 6 naptári napig kártérítés nélkül, a befizetett összeg teljes visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat: vagy az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám hiányában, illetve ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható - az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető - külső körülmény veszélyezteti. (Az utóbbi esetben az utazás napjáig.)
9.b) Ha az Iroda az utazási szerződéstől eláll az utas jogai a következők: (1) az eredetivel azonos érték helyettesít szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Irodának lehetősége van. Amennyiben a helyettesít szolgáltatás magasabb érték, a díjkülönbözet az utast terheli, ha pedig alacsonyabb érték, az Iroda köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni: (2) követelheti a befizetett összeg visszafizetését és a díj után évi 10% mérték kamat megfizetését.

10. Az Iroda felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített utazási szerződés esetén az Iroda köteles a díjat arányosan csökkenteni.
10.a) Az Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében fölmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja.
10.b) Az Iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható.
10.c) Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fönti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az Iroda felelôsséget nem tud vállalni, így az ezen okból jelentkező többletköltségek az utast terhelik.
10.d) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
10.e) Az Iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért felelősséget nem vállal.
10.f) Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utas köteles kifogását haladéktalanul bejelenteni a helyszínen és jegyzőkönyveztetni az Iroda idegenvezetőjével vagy helyszíni szolgáltatójával. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség az utast terheli. Az utasnak kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 6 naptári napon belül írásban az Iroda tudomására kell hoznia. A kifogás késedelmes elôterjesztésébôl eredô károkért az utas felelősséggel tartozik (Ptk. 306.ß/4. bekezdés).
10.g) Az Iroda utazásközvetítője által értékesített utazási szolgáltatás esetében, az utazásközvetítő felelőssége másodlagos, a jogok és kötelezettségek közvetlenül terhelik egymással szemben az utast és az Irodát.

11. Az utas, poggyászának őrizetéről, felügyeletéről saját maga gondoskodik az utazás során, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Iroda vagy közreműködője átvette.

12. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, elírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi elírások, biztosítási kötelezettség stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

13. A RÉSZVÉTELI DÍJ SEMMILYEN UTASBIZTOSÍTÁST NEM TARTALMAZ. Az iroda által szervezett utakra - az előleg befizetésével egyidejűleg - útlemondási biztosítás is köthető. Az utas az utazás során történt hirtelen megbetegedése esetén azokban az országokban, amelyekkel Magyarország egészségügyi egyezményt kötött, ingyenesen részesül a föltétlenül szükséges gyógykezelésben. Más országokban fölmerült ilyen költséget kizárólag az utas által valamelyik biztosítóval külön kötött utasbiztosítás keretében és feltételei között lehet rendezni. Ha az utas nem rendelkezik utasbiztosítással, az ebből eredő károkért, költségekért az Iroda felelősséget nem vállal. Autóbuszos utazás esetén BBP biztosítás megkötése irodánkban kötelező.

14. Autóbuszos útjainkon a csomagtartóba 1 pár sícipő, 1 pár síléc, 1 db. normál utazótáska, ill. az utastérbe 1 db. élelmiszeres útitáska rakható be személyenként, kizárólag irodánk által kiadott csomagjeggyel.

15. Autóbuszaink több esetben nem kizárólag csak a célállomáshoz szállítják utasainkat, hanem lehetőséget adunk a közbeeső síközpontoknál is le-, és felszállást biztosítani sízőink számára. Transzfer buszok esetében több órás várakozás előfordulhat a szálláshely elhagyása, az azokba való beköltözés, ill. az autóbusz érkezése között. Ezért előre is szíves türelmüket kérjük. Az autóbuszok haladását nehezíthetik a forgalmi, út-, és határviszonyok és az esetleges műszaki problémák is, melyek a hosszú utazás során munkatársaink legnagyobb odafigyelés mellett is előfordulhatnak, és jelentős késéseket okozhatnak. Utazásszervezési vagy gazdasági okból a járatok útvonalában változtatás az utasok tájékoztatása mellett előfordulhat.

16. Az "Alpesi infóban" leírtak az utazási feltételek részét képezik.

17. Az ADRIA-ALPESI TRAVEL KFT 213/1996. (XII.23.) Korm.  Az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló Rendelet által előírt kötelezettségét teljesítve az UNIQA Biztosítón Zrt. nél a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerzôdést kötött.

Kötvényszám: 3876259
Az UNIQA Biztosító Zrt. elérhetőségei:
Cím: Bp., Róbert Károly krt. 76-78.
Tel.: 1-2386-000, Fax: 2386-010
E-mail: nagyugyfel@uniqua.hu
Tevékenység, kockázatviselési hely: utazásszervezés, egész világ

18. Az ADRIA-ALPESI TRAVEL KFT MKEH szerinti nyilvántartási száma: U-001444     Adószáma: 23281510-2-42.

19. Az Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

20. Az ADRIA-ALPESI TRAVEL UTAZÁSI IRODA KFT. fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben az utasok tájékoztatása mellett a leírtaktól eltérjen.